Budžet 229 miliona evra

Glavni cilj programa je da omoguci aktivniju ulogu gradjana u izgradnji i razvoju Evropske Unije, kako bi se EU vrednosti približile gradjanima i građankama i kako bi se podstakao proces evropskih integracija.

Evropa za građane/ke pokriva dve prioritetne oblasti: Evropsko sećanje; demokratski angažman i civilno ućešče; moućnost odobravanja operativnih grantova kao podrška aktivnostima OCD na evropskom nivo

Program ima za cilj da ojača osećanje evropskog identiteta zasnovanog na zajedničkim vrednostima, istoriji i kulturi, kao i da neguje osećanje pripadnosti Evropskoj uniji.

Zvaničan sajt: ec.europa.eu/citizenship/europe-for-citizens-programme

Nema otvorenih konkursa