EUTA pruža informacije i analize o mogućnostima finansiranja iz EU fondova, pomaže Vam da pripremite i napišete predloge projekata i osigurava visok kvalitet rezultata i uticaja tokom sprovođenja projekta, kao i održivost nakon relizacije projekata.

Mi Vam pomažemo da obezbedite finansijska sredstava, ostvarite svoje ciljeve i pretvorite Vaše ideju u predloge projekata tako što Vas obučavamo da sami uspešno pišete i sprovodite projekte i pružamo konsultantske usluge koje pokrivaju ceo ciklus razvoja projekta od ideje do realizacije.

Pomoć u pripremi projekta

 • Identifikacija EU programa i fondova koji odgovaraju Vašim potrebama i projektnim idejama
  • analiza raspoloživih izvora finansiranja i selekcija donatorskih programa koji odgovaraju potrebama klijenata
 • Obaveštavanje o otvorenim i predviđenim konkursima i infodanima
 • Analiza relevatnih konkursa
  • analiza konkursne dokumentacije, aplikacionog formulara, formulara za evaluaciju i drugih neophodnih dokumenata
  • usklađivanje sa strateškim dokumentima EU i prilagođavanje projektne ideje očekivanjima donatora
 • Generisanje projektnih ideja
  • pomoć u razvoju projektnih ideja i postavljanje osnovnih elemenata predloga projekta
 • Identifikacija finansiranih projekata za relevantne oblasti
 • Identifikacija koordinatora i partnera na projektu
  • pružanje pomoći u identifikaciji adekvatnih koordinatora i partnera sa dokazanim iskustvom na EU projektima
  • bolje iskorišćenje postojeće mreže partnera
 • Pomoć u pisanju predloga projekta i podnošenju aplikacije
  • pomoć u dizajniranju predloga projekta i pisanje ključnih delova aplikacije
  • pomoć u kreiranju i pisanju realnog i izbalansiranog budžeta
  • ocenjivanje predloga projekta pre finalnog podnošenja aplikacije
  • pomoć u registraciji organizacije i podnošenju aplikacije

Pomoć u sprovođenju projekata

 • Postavljanje sistema za implementaciju medjunarodnih projekata finansiranih od strane EC i drugih donatora, a u skladu sa organizacionom strukturom i uobicajenom poslovnom praksom institucije
 • Obuka zaposlenih ukljucenih u proces implementacije medjunarodnih projekata na pomenutoj instituciji
 • Uskladjivanje pravila donatora sa zahtevima nacionalnog zakonodavstva relevantnog za pomenutu instituciju
 • Pracenje finansijske realizacije medjunarodnih projekata u kojima ucestvuje navedena institucija
 • Koordinacija i komunikacija sa revizorima po nalogu poslodavca ili donatora
 • Informisanje poslodavca o svakoj izmeni pravila Donatora koja se odnosi na projekte institucije kao i savetovanje kako da se nova pravila implementiraju na samoj instituciji
 • Konsultacije i obuka zaposlenih ukljucenih u proces implementacije medjunarodnih projekata na pomenutoj instituciji
 • Finansijska administracija projekta (Timesheets, provera racuna, izrada periodicnih izvestaja za koordinatora)
 • Priprema periodicnog finansijskog izvestaja i provera racunovodstvene dokumentacije
 • Provera vec pripremljene dokumentacije i pomoc pri popunjavanju periodicnog finansijskog izvestaja na portalu EC

Naši konsultanti imaju dugogodišnje iskustvo ne samo u uspešnom pisanju projekata za EU fondove već i u koordinaciji i sprovođenju velikih međunarodnih projekata. Neki od tih projekata su proglašeni primerima najbolje prakse (kao što su FP7 APOSTILLE i FP7 SENSEIVER) i prezentovani su na događajima koji su organizovani od strane Evropske Komisije. Članovi našeg tima takođe su radili i rade kao zvanični evaluator EK za nekoliko različitih EU programa (H2020, ERASMUS PLUS, IPA CBC, COST…).