Članovi tima za kvalitet pružaju konsultantske usluge visokoškolskim ustanovama i pojedincima u primeni i ispunjenju standarda za akreditaciju (ustanova, studijskih programa i početnu) u visokom obrazovanju prilikom spoljašnje evaluacije i to kako u skladu sa nacionanlim, tako i sa evropskim standardima (ESG, Deo 2).

Naši eksperti iz tima za kvalitet kroz konsultacije, i posebno u okviru seminara koje EUTA drži u visokoškolskim ustanovama, pružaju savetodavne usluge visokoškolskim ustanovama o primeni nacionalnih standarda za samovrednovanje. Ovim bi se ostvario podsticaj razvoju unutrašnjih mehanizama obezbeđenja kvaliteta u okviru visokoškolske ustanove, sa posebnim akcentom na primenu evropskih standarda kvaliteta (ESG, Deo 1).

Naši eksperti imaju kompetencije da pruže konsultantske usluge agencijama u regionu radi ispunjenja evropskih standarda kvaliteta (ESG, Deo 3) prilikom učlanjenja ili obnove članstva u ENQA i EQAR, posebno koje se tiču pripreme Izveštaja o samovrednovanju.

Rezultat je unapređenje kvaliteta datih studijskih programa, ustanova kao i agencija kojima se obezbeđuje dobijanje pozitivnih odluka o akreditaciji, pozitivnih izveštaja o spoljašnjoj proveri kvaliteta ili pak dobijanje članstva date agencije u ENQA.

Sofija Pekic Quarrie

PROF. DR SOFIJA PEKIĆ QUARRIE
Dubravka Jovicic

PROF. DR DUBRAVKA JOVIČIĆ