U novom aplikacionom formularu Horizon Europe programa došlo je do izmena u odnosu na prethodni iz Horizon 2020, a najveće promene pretrpela je sekcija 2 – Impact. Sada je pored Expected impacts potrebno opisati i očekivane srednjoročne efekte (Expected outcomes) koje je definisala EK u tekstu poziva. Projektna ideja i ciljevi treba jasno da se vode specifičnim potrebama i koristima koje će projekat ostvariti za definisane ciljne grupe i zainteresovane strane (target groups). Dizajn projekta i opis u sekciji 2 (Pathway to impact) treba da ima logične korake i put od projektnih rezultata, preko mera za diseminaciju, eksploataciju i komunikaciju do očekivanih efekata/promena nakon završetka projekta i dugoročnih efekata projekta (Impacts) na nauku, društvo, životnu sredinu i ekonomiju.

Pored toga traži se opis potencijalnih barijera kako bi se ostvarili očekivani efekti projekta (outcomes) i mera koje ćete preduzeti u cilju uklanjanja/ublažavanja ovih prepreka, nevezenao za opis rizika u delu Implementation.

U sekciji Impact, veći značaj dobila je eksploatacija i komercijalizacija rezultata projekta, ali i upravljanje intelektualnom svojinom (IP), što su teme koje ćemo obraditi tokom treninga.

Program treninga bazira se na primeni Project Cycle Management metodologije (PCM) koja omogućava da dizajnirate i formulišete Vašu projektnu ideju u ključne elemente predloga projekta i povežete sa zahtevanim Pathway to impact.

Predavač:

Prof. Dr Vesna Mandić, sa Fakulteta inženjerskih nauka Univerziteta u Kragujevcu koja je bila koordinator 16 međunarodnih projekata i partner na 4 EU projekta. Vesna je vodila preko 20 EUTA treninga za pisanje EU projekata po PCM metodologiji.