Naglasak u Horizon Europe programu se pomera sa otvorenih podataka na upravljanje istraživačkim podacima (Research Data Management) i obavezan je deo aplikacionog formulara koji se ocenjuje. Horizon Europe ide dalje od otvorenog pristupa (Open Access – OA) ka otvorenoj nauci (Open Science – i pokriva ceo proces upravljanja projektima od pripreme predloga projekta do implementacije i pisanja izveštaja. Integracija ne samo obaveznih već i preporučenih praksi postaje neophodna da bi se dobio visok rezultat evaluacije.

Trening je namenjen istraživačima, administraciji i menadžmentu institucija i organizacija koje planiraju da podnesu predlog projekta za EU program za istraživanje i inovacije Horizon Europe bez obzira na polje istraživanja ili inovacija, kao i onim institucijama koje sprovode Horizon projekte